18.11.2019 20:46:38
DANE OSOBOWE
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Seria i numer dokumentu:
Data ważności dokumentu:
bezterminowo
Numer PESEL:
w przypadku braku PESEL należy wybrać paszport/inne i wpisać datę urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia:
Państwo urodzenia:
Obywatelstwo:
Dodatkowe obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Czy zakładany rachunek maklerski ma być rachunkiem
na osobę prowadzącą działalność gospodarcząTAKNIE
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP:
NIP wymagany dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy:
Telefon domowy:
Podaj hasło do dyspozycji telefonicznych:
hasło wymagane m.in. przy odblokowaniu rachunku po utracie danych do logowania, składania zleceń drogą telefoniczną, uzyskaniu inf. dot. rachunku (do 12 znaków - duże litery i/lub cyfry)
E-mail:
na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące podpisania Umowy Ramowej

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
Osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.

Test rynku docelowego
1. Na jakich instrumentach dokonywał/a Pan/Pani transakcji w ciągu ostatnich 2 lat?
2. Które z poniższych sformułowań są prawdziwe?
3. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych stanowić będą inwestycje w różne instrumenty finansowe?
4. Jaki poziom straty zainwestowanego kapitału jest istotny dla Pana/Pani sytuacji finansowej?
5. Jakie są cele planowanych przez Pana/Panią inwestycji?
FORMULARZ EMIR
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
osobiście w Banku BOŚ
kurierem (tylko na terenie Polski - Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ)korespondencyjnie (poczta)
mam już podpisaną umowę
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Umowy zostaną dostarczone Kurierem na wskazany adres (tylko na terenie Polski) wyłącznie do rąk własnych Klienta w ciągu 2 dni roboczych.
2. Kurier ma obowiązek potwierdzenia tożsamości adresata przesyłki przed jej doręczeniem, prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości.
3. Umowy muszą zostać podpisane bezpośrednio po doręczeniu, w obecności Kuriera, który ma 10 minut na obsługę. Klient zobowiązuje się do uprzedniego zapoznania się z treścią umowy dostępnej na stronie internetowej DM, oraz przygotowania kserokopii dokumentu tożsamości.
4. Podpisane dokumenty wraz z kopią dokumentu tożsamości należy zapakować w kopertę i nadać jako przesyłkę zwrotną Kurierowi.
5. Powiadomienie o otwarciu rachunku zostanie wysłane na e-mail podany w niniejszym wniosku rejestracyjnym.
6. Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ.
ADRES DOSTARCZENIA UMOWY INNY NIŻ ADRES KORESPONDENCYJNY
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
UWAGI
INFORMACJE
Skąd dowiedziałeś/-aś się o bossa.pl?
Poprzednio inwestowałem/-am u następującego brokera:
ZGODY
DANE KLIENTA
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Seria i numer dokumentu:
Data ważności dokumentu:
Numer PESEL:
Miejsce urodzenia:
Kraj:
Obywatelstwo:
Dodatkowe obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES KORESPONDENCJI
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE KONTAKTOWE
Telefon:
Telefon Kom.:
Hasło do dyspozycji telefonicznych:
E-mail:
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP:
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
oddział:
ADRES DLA KURIERA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
KOMENTARZ
Komentarz:
DOKUMENTY
Oświadczam, iż akceptuję treść dokumentów wskazanych poniżej oraz warunki świadczenia usługi:
Regulamin korzystania z kanałów elektronicznych
Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
Opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka
Instrukcja obsługi serwera Stocks OnLine
Informacja o polityce zarządzania konfliktem interesów
Informacja konsumencka
Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Kanałów Elektronicznych
Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Instrukcji obsługi serwera zleceń Stock OnLine
Dokumenty zostaną wysłane na podany adres email:
UWAGA! Po akceptacji formularza wyświetlą się hasła dostępowe do konta!