25.11.2020 23:34:33
MÁM ZÁJEM O ÚČET
BOSSA - Forex - trhy OTCCFD měny, indexy, komodity
Měna MT4
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Celý název společnosti:
Identifikační číslo společnosti:
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační.:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
veřejná společnost
KORESPONDENČNÍ ADRESA VYPLŇTE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ OD VÝŠE UVEDENÉ
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační.:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Telefonní číslo:
Mobilní číslo:
Fax:
Vložte heslo pro telefonní operace:
Je požadováno heslo pro telefonní operace nebo k získání informací o účtu (max. 12 znaků - velká písmena nebo číslice)
E-mail:
Pro podání informace od podpisu smlouvy budou odeslány na následující emailovou adresu
FINANČNÍ PROSTŘEDKY BUDOU PŘEVÁDĚNY NA TYTO POVOLENÉ ÚČTY*
Č.MěnaČíslo Bankovního účtu:
(např. 123456789/2700)
Název Banky:
(např. Unicredit Bank)
Země účet
1.
2.
3.
Tímto prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje odpovídají skutečnému i právnímu stavu. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v tomto dokumentu, v souladu s bodem 3.48 Pravidel se zároveň zavazuji společnosti Bossa neprodleně předložit změněné údaje prostřednictvím dokumentu "Změna údajů klient". Ve výše uvedeném případě údaje poskytnuté Klientem vstoupí v platnost poté, co společnost Bossa potvrdí provedení změny údajů. Klient je srozuměn s tím, že společnost Bossa nenese odpovědnost za kroky realizované na základě údajů obsažených v tomto dokumentu, pokud ke změně údajů dojde a Klient výše uvedenou povinnost nesplní.
FORMULÁŘ - IDENTIFIKACE KLIENTA
FORMULÁŘ - IDENTIFIKACE KLIENTA
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
Investiční dotazník
VÝSLEDEK POSOUZENÍ VAŠICH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ
DOTAZNÍK EMIR k účtu FOREX
Prohlášení
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Obchodní firma:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
(daňové identifikační číslo, nebo jiné obdobné číslo používané pro daňové účely, pod kterým je subjekt veden v daném státě)
Kód státu:
Daňový rezident:
Právního řádu:
Zapsaná v obchodním rejstříku /registru:
Jednající:
Číslo Peněžního účtu klienta:
V souvislosti s tím, že Spojené státy americké zavedly regulaci "Foreign Account Tax Compliance Act" ("FATCA"), a dále v souvislosti s tím, že Česká republika a Spojené státy americké podepsaly Dohodu FATCA uveřejněnou ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 72/2014 S.m.s. ("IGA"), jsou finanční instituce povinny poskytovat informace o finančních účtech a investicích realizovaných prostřednictvím finanční instituce americkými daňovými rezidenty. Některé aspekty této Dohody jsou zachyceny taktéž v rámci zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění pozdějších předpisů.
Pro postupy podle mezinárodního Globálního reportingového standardu OECD (CRS) a směrnice Rady 2011/16/EU ve znění směrnice Rady 2014/107/EU (DAC2), je souhrnně používán zkrácený název GATCA.
Novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, z.č. 105/2016 Sb. (kterým se zavádí do českého právního řádu principy GATCA) - se zavádí automatická výměna informací o finančních účtech, kdy finanční instituce jsou povinny získávat a shromažďovat informace o svých klientech rezidentech ve smluvních státech dle mezinárodních dohod. Tyto informace jsou finanční instituce povinny pravidelně oznamovat Finanční správě ČR. Oznamováno bude finanční institucí také zrušení účtu v průběhu kalendářního roku a budou oznamovány také nezdokumentované účty.
Právnická osoba tímto prohlašuje, že se seznámila s výše uvedenými povinnostmi BOSSA, která je finanční institucí a výslovně potvrzuje následující:
1. Souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních údajů a dalších údajů právnické osoby a osob, které jsou členy statutárního a dozorčího orgánu právnické osoby, osob oprávněných jednat za právnickou osobu, osob, které jsou společníky, akcionáři, osobami ovládajícími nebo řídícími právnickou osobu, společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., organizační složka Česká republika (Bossa) se sídlem v Praze, Václavské náměstí 17, zejména v rozsahu:
- jméno, příjmení, místo narození, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, adresa aktuálního pobytu, korespondenční adresa, zda shora uvedené osoby jsou nebo nejsou občanem USA / jsou nebo nejsou daňovým rezidentem USA, daňové identifikační číslo (TIN) daňového rezidenta USA, zda shora uvedené osoby a/nebo právnická osoba je daňovým rezidentem jiného státu, než České republiky, DIČ v rámci daného státu
- v případě právnické osoby je pak BOSSA oprávněna shromažďovat a zpracovávat zejména tyto údaje: obchodní firmu právnické osoby, sídlo, zda právnická osoba je nebo není daňovým rezidentem USA, daňové identifikační číslo (TIN) daňového rezidenta USA, zda právnická osoba je daňovým rezidentem jiného státu, než České republiky, DIČ v rámci daného státu
2. Souhlasím s poskytnutím shora uvedených osobních údajů a dalších shora uvedených údajů, jakož i údajů o Peněžním účtu/účtech Finanční správě ČR, případně dalším odpovědným státním orgánům a institucím v rozsahu zejména dle z.č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění pozdějších předpisů a mezinárodních úmluv a dohod.
3. Prohlašuji tímto, že k osobním údajům má právnická osoba přístup a může je kdykoliv upravit, kdy byla poučena, že veškeré osobní údaje a údaje o Peněžním účtu musí být vždy aktuální a správné, a že shora uvedené a souhlasy se shromažďováním, zpracováním a poskytnutím osobních údajů a dalších údajů je právnická osoba oprávněna kdykoliv odvolat písemnou formou.
4. Tímto výslovně prohlašuji, že právnická osoba je daňovým rezidentem
ve smyslu právního řádu
DIČ/TIN:
5. V případě, že by se jakékoliv okolnosti a/nebo skutečnosti a/nebo informace a/nebo údaje uvedené v tomto prohlášení změnily, bere tímto právnická osoba na vědomí, že se toto prohlášení stává neplatným a neúčinným ode dne, kdy se změnily jakékoliv okolnosti a/nebo skutečnosti, a/nebo informace a/nebo údaje, mající vliv na správnost, úplnost a pravdivost tohoto prohlášení.
6. Právnická osoba se tímto zavazuje, že o změně jakýchkoliv okolností a/nebo skutečností, a/nebo informací, a/nebo údajů, majících vliv na správnost, úplnost a pravdivost tohoto prohlášení bude informovat společnost BOSSA písemnou formou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne kdy taková změna nastala. V případě porušení této povinnosti prohlašuje právnická osoba, že si je vědoma, že nese veškerou zákonnou odpovědnost a případné právní i jiné důsledky a jakákoliv odpovědnost BOSSA je v takovém případě vyloučena.
1. Souhlasím s tím, že mi budou zasílány dokumenty obsahující klíčové informace (KID) týkající se retailových investičních produktů a pojistných investičních produktů (PRIP)(1) prostřednictvím webové stránky bossa.cz/cs/produkty/dokumenty/kid/
2. Byla/byl jsem informován o právu požadovat bezplatné poskytnutí papírové kopie mnou určeného KID(2), kterou si mohu vyzvednout osobně v kterémkoliv klientském oddělení nebo obdržet poštou(3).

(1) Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIP).
(2) Pokyn k bezplatnému předání papírové verze dokumentu, který obsahuje klíčové informace, může být podán v klientském oddělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to v záložce [Pokyny->Jiné].
(3) Poštovné se účtuje podle sazebníku poplatků a provizí obchodníka s cennými papíry společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - burzovního trhu nebo sazebníku poplatků a provizí obchodníka s cennými papíry společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - OTC trhy.
PODEPSÁNÍ SMLOUVY
Způsob:
Osobně v BOSSA
Korespondenčně
KOMENTÁŘE
INFORMACE
Kde jste se dozvěděli o bossa.cz?
zlataky.cz
Tisk
Seminář
TV
internet
blog
fórum
facebook
www:
Od známých
Jinak:
ÚČTY
:
:
:
:
BOSSA:
K BOSSA účtu:
Měna MT4
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Celý název společnosti:
Identifikační číslo společnosti:
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační.:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
KORESPONDENČNÍ ADRESA
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační.:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Telefonní číslo:
Mobilní číslo:
Fax:
Vložte heslo pro telefonní operace:
E-mail:
BANKOVNÍ ÚČTY
Měna
Kód swift
Číslo Bankovního účtu
Název Banky:
Měna
Kód swift
Číslo Bankovního účtu
Název Banky:
Měna
Kód swift
Číslo Bankovního účtu
Název Banky:
PODEPSÁNÍ SMLOUVY
Způsob:
Místo:
KOMENTÁŘE
KOMENTÁŘE:
OBCHODNÍ PODMÍNKY
POZOR! Po potvrzení formuláře se zobrazí heslo a přístup k Vašemu účtu!