22.04.2019 18:15:00
JESTEM ZAINTERESOWANY RACHUNKIEM
Akcji - rynek GPW, Newconnect, Catalystakcje, PDA, PP, obligacje, certyfikaty
Chcę składać zlecenia z odroczoną płatnością
Derywatów - rynek GPWkontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe
Czy posiadasz numer NIK/NKK?
NIE TAK NIK/NKK:
IKE - rynek GPW, Newconnect, Catalystakcje, PDA, PP, obligacje, certyfikaty
BOSSAFX - Forex - Rynek pozagiełdowy OTCCFDs na waluty, indeksy, towary
Bossafund - supermarket FIfundusze inwestycyjne
Czy posiadasz rachunek w DM BOS?
NIE TAK Nr rachunku:
Umowa ramowa - pozostałe rachunki mogę otworzyć drogą elektroniczną.
DANE OSOBOWE
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Seria i nr dokumentu:
Data ważności dokumentu:
bezterminowo
Numer PESEL:
w przypadku braku PESEL należy wybrać paszport/inne i wpisać datę urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia:
Państwo urodzenia:
Obywatelstwo:
Dodatkowe obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Czy zakładany rachunek maklerski ma być rachunkiem
na osobę prowadzącą działalność gospodarcząTAKNIE
ADRES DO KORESPONDENCJI JEŻELI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy:
Telefon domowy:
Podaj hasło do dyspozycji telefonicznych:
hasło wymagane m.in. przy odblokowaniu rachunku po utracie danych do logowania, składania zleceń drogą telefoniczną, uzyskaniu inf. dot. rachunku (do 12 znaków - duże litery i/lub cyfry)
E-mail:
na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące podpisania umowy
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP:
ZLECENIA PRZELEWÓW PROSZĘ WYKONYWAĆ NA MOJE RACHUNKI*
Lp.KrajWalutaNumer rachunkuNazwa banku
1.
2.
3.
* W przypadku otwierania rachunku IKE i IKZE nadpłaty ponad limit będą dokonywane na pierwszy ze zdefiniowanych rachunków bankowych.
Informujemy że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Marszałkowska 78/80, po wypełnieniu przez Pana/Pani "formularza rejestracyjnego" staje się administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z otwarciem rachunku maklerskiego. Jednocześnie informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu, modyfikacji podanych danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, nie podanie przez Pana/Panią swoich danych uniemożliwi poprawne przygotowanie umowy.

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
Osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.
FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (MIFID - RYNEK KASOWY/ANALIZY)
WYNIK TESTU ADEKWATNOŚCI
FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (MIFID - DERYWATY)
WYNIK TESTU ADEKWATNOŚCI
FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (MIFID - FUNDUSZE)
WYNIK TESTU ADEKWATNOŚCI
FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (MIFID - BOSSAFX)
WYNIK TESTU ADEKWATNOŚCI
Ankieta MIFIR/EMIR
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ
(wymagane w przypadku wyboru usługi Odroczonej płatności lub rachunku derywatów)
Test rynku docelowego
1. Na jakich instrumentach dokonywał/a Pan/Pani transakcji w ciągu ostatnich 2 lat?
2. Które z poniższych sformułowań są prawdziwe?
3. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych stanowić będą inwestycje w różne instrumenty finansowe?
4. Jaki poziom straty zainwestowanego kapitału jest istotny dla Pana/Pani sytuacji finansowej?
5. Jakie są cele planowanych przez Pana/Panią inwestycji?
1. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) odnoszących się do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)(1) za pośrednictwem strony internetowej bossa.pl i bossafx.pl:
2. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do zażądania przekazania mi nieodpłatnie papierowej kopii wskazanego przeze mnie KID(2) , którą mogę odebrać osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta albo otrzymać przesyłką pocztową(3).

(1) W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).
(2) Dyspozycja nieodpłatnego przekazania papierowej kopii dokumentu zawierającego kluczowe informacje może zostać złożona w Punkcie Obsługi Klienta lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w zakładce [Dyspozycje -> Inne].
(3) Opłata za przesyłkę zostanie pobrana zgodnie z odpowiednią tabelą opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
osobiście w Banku BOŚ
kurierem (tylko na terenie Polski - Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ)korespondencyjnie (poczta)
W placówce Banku BOŚ można otworzyć tylko rachunek akcyjny lub rachunek Bossafund
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
W placówce Banku BOŚ można podpisać Umowę Ramową bądź otworzyć tylko rachunek akcyjny/bossafund. W przypadku chęci otwarcia innego rachunku maklerskiego (Derywaty / IKE / IKZE / Forex / Zagranica) prosimy o skorzystanie z innej formy podpisania umowy
- Osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
- Kurierem
- Korespondencyjnie (poczta)
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Umowy zostaną dostarczone Kurierem na wskazany adres (tylko na terenie Polski) wyłącznie do rąk własnych Klienta w ciągu 2 dni roboczych.
2. Kurier ma obowiązek potwierdzenia tożsamości adresata przesyłki przed jej doręczeniem, prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości.
3. Umowy muszą zostać podpisane bezpośrednio po doręczeniu, w obecności Kuriera, który ma 10 minut na obsługę. Klient zobowiązuje się do uprzedniego zapoznania się z treścią umowy dostępnej na stronie internetowej DM, oraz przygotowania kserokopii dokumentu tożsamości.
4. Podpisane dokumenty wraz z kopią dokumentu tożsamości należy zapakować w kopertę i nadać jako przesyłkę zwrotną Kurierowi.
5. Powiadomienie o otwarciu rachunku zostanie wysłane na e-mail podany w niniejszym wniosku rejestracyjnym.
6. Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ.
ADRES DOSTARCZENIA UMOWY INNY NIŻ ADRES KORESPONDENCYJNY
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
UWAGI
INFORMACJE
Skąd dowiedziałeś się o bossa.pl?
prasa
szkolenie
telewizja
internet
blogi
fora
facebook
strony internetowe:
znajomi
inne:
ZGODY
RACHUNKI
Akcji:
Odroczona płatność:
Derywatów:
NIK /NKK:
BossaFX:
IKE:
Bossafund:
Nr rachunku w DM BOŚ:
Umowa ramowa:
Dane klienta
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Seria i nr dokumentu:
Data ważności dokumentu:
Numer PESEL:
Miejsce urodzenia:
Kraj:
Obywatelstwo:
Dodatkowe obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE KONTAKTOWE
Telefon domowy:
Telefon komórkowy:
Podaj hasło do dyspozycji telefonicznych:
E-mail:
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP:
RACHUNKI BANKOWE
Numer rachunku
Numer rachunku
Nazwa banku
Kraj
Waluta
Numer rachunku
Numer rachunku
Nazwa banku
Kraj
Waluta
Numer rachunku
Numer rachunku
Nazwa banku
Kraj
Waluta
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
oddział:
ADRES DLA KURIERA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
UWAGI
Komentarz:
UWAGA! Po akceptacji formularza wyświetlą się hasła dostępowe do konta!