03.10.2022 01:44:07
MÁM ZÁJEM O ÚČET
BOSSA - Forex - trhy OTCCFD měny, indexy, komodityxx
Měna MT4
OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno:
Příjmení:
Typ prvního dokladu:
Č. prvního dokladu:
Typ druhého dokladu:
Č. druhého dokladu:
Státní příslušnost:
Rodné č.:
Datum narození:
Místo narození:
Země narození:
Pohlaví:
ADRESA SÍDLA NEBO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
KORESPONDENČNÍ ADRESU VYPLŇTE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ OD TRVALÉHO POBYTU
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Telefonní číslo:
Mobilní číslo:
Vložte heslo pro telefonní operace:
Je požadováno heslo pro telefonní operace nebo k získání informací o účtu (Heslo může obsahovat max. 12 číslic nebo písmen bez diakritiky.)
E-mail:
Informace od podpisu smlouvy budou odeslány na následující emailovou adresu
Č.MěnaČíslo Bankovního účtu:
(např. 123456789/2700)
Název Banky:
(např. Unicredit Bank)
Země účet
1.
2.
3.
Tímto prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje odpovídají skutečnému i právnímu stavu. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v tomto dokumentu, v souladu s bodem 3.48 Pravidel se zároveň zavazuji společnosti Bossa neprodleně předložit změněné údaje prostřednictvím dokumentu "Změna údajů klient". Ve výše uvedeném případě údaje poskytnuté Klientem vstoupí v platnost poté, co společnost Bossa potvrdí provedení změny údajů. Klient je srozuměn s tím, že společnost Bossa nenese odpovědnost za kroky realizované na základě údajů obsažených v tomto dokumentu, pokud ke změně údajů dojde a Klient výše uvedenou povinnost nesplní.

V případě neposkytnutí následujících informací s vámi společnost Bossa nemůže uzavřít smlouvu o poskytování Makléřských služeb.

* Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění shora uvedených podmínek je skutečným majitelem

a. u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b. u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c. u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,

2. svěřenského správce,

3. obmyšleného,

4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Investiční dotazník
VÝSLEDEK POSOUZENÍ VAŠICH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ
Prohlášení
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já níže podepsaný (á)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bytem:
IČ:
(pokud bylo přiděleno)
DIČ/TIN:
(daňové identifikační číslo, pod kterým je subjekt veden v daném státě, pokud je států více, uvést jednotlivě všechny)
Kód státu:
Daňový rezident:
Právního řádu:
V souvislosti s tím, že Spojené státy americké zavedly regulaci "Foreign Account Tax Compliance Act" ("FATCA"), a dále v souvislosti s tím, že Česká republika a Spojené státy americké podepsaly Dohodu FATCA uveřejněnou ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 72/2014 S.m.s. ("IGA"), jsou finanční instituce povinny poskytovat informace o finančních účtech a investicích realizovaných prostřednictvím finanční instituce americkými daňovými rezidenty. Některé aspekty této Dohody jsou zachyceny taktéž v rámci zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění pozdějších předpisů.
Pro postupy podle mezinárodního Globálního reportingového standardu OECD (CRS) a směrnice Rady 2011/16/EU ve znění směrnice Rady 2014/107/EU (DAC2), je souhrnně používán zkrácený název GATCA.
Novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, z.č. 105/2016 Sb. (kterým se zavádí do českého právního řádu principy GATCA) - se zavádí automatická výměna informací o finančních účtech, kdy finanční instituce jsou povinny získávat a shromažďovat informace o svých klientech rezidentech ve smluvních státech dle mezinárodních dohod. Tyto informace jsou finanční instituce povinny pravidelně oznamovat Finanční správě ČR. Oznamováno bude finanční institucí také zrušení účtu v průběhu kalendářního roku a budou oznamovány také nezdokumentované účty.
Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil s výše uvedenými povinnostmi BOSSA, která je finanční institucí a výslovně potvrzuji následující:
1. Souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., organizační složka Česká republika (Bossa) se sídlem v Praze, Václavské náměstí 17, zejména v rozsahu:
jméno, příjmení, místo narození, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, adresa aktuálního pobytu, korespondenční adresa, zda jsem nebo nejsem občanem USA / jsem nebo nejsem daňovým rezidentem USA, daňové identifikační číslo (TIN) daňového rezidenta USA, jsem daňovým rezidentem jiného státu, než České republiky, moje DIČ v rámci daného státu.
2. Souhlasím s poskytnutím shora uvedených osobních údajů a údajů o mém Peněžním účtu/účtech Finanční správě ČR, případně dalším odpovědným státním orgánům a institucím v rozsahu zejména dle z.č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění pozdějších předpisů a mezinárodních úmluv a dohod.
3. Prohlašuji tímto, že k mým osobním údajům mám přístup a můžu je kdykoliv upravit, kdy jsem byl poučen, že veškeré osobní údaje a údaje o mém Peněžním účtu musí být vždy aktuální a správné, a že shora uvedené a souhlasy se shromažďováním, zpracováním a poskytnutím mých osobních údajů jsem oprávněn kdykoliv odvolat písemnou formou.
4. Tímto výslovně prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem
ve smyslu právního řádu
DIČ/TIN:
5. V případě, že by se jakékoliv okolnosti a/nebo skutečnosti a/nebo informace a/nebo údaje uvedené v tomto prohlášení změnily, beru tímto na vědomí, že se toto prohlášení stává neplatným a neúčinným ode dne, kdy se změnily jakékoliv okolnosti a/nebo skutečnosti, a/nebo informace a/nebo údaje, mající vliv na správnost, úplnost a pravdivost tohoto prohlášení.
6. Zavazuji se tímto, že o změně jakýchkoliv okolností a/nebo skutečností, a/nebo informací, a/nebo údajů, majících vliv na správnost, úplnost a pravdivost tohoto prohlášení budu informovat společnost BOSSA písemnou formou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne kdy taková změna nastala. V případě porušení této povinnosti jsem si vědom, že nesu veškerou zákonnou odpovědnost a případné právní i jiné důsledky a jakákoliv odpovědnost BOSSA je v takovém případě vyloučena.
1. Souhlasím s tím, že mi budou zasílány dokumenty obsahující klíčové informace (KID) týkající se retailových investičních produktů a pojistných investičních produktů (PRIP)(1) prostřednictvím webové stránky bossa.cz/cs/produkty/dokumenty/kid/
2. Byla/byl jsem informován o právu požadovat bezplatné poskytnutí papírové kopie mnou určeného KID(2), kterou si mohu vyzvednout osobně v kterémkoliv klientském oddělení nebo obdržet poštou(3).

(1) Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIP).
(2) Pokyn k bezplatnému předání papírové verze dokumentu, který obsahuje klíčové informace, může být podán v klientském oddělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to v záložce [Pokyny->Jiné].
(3) Poštovné se účtuje podle sazebníku poplatků a provizí obchodníka s cennými papíry společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - burzovního trhu nebo sazebníku poplatků a provizí obchodníka s cennými papíry společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - OTC trhy.
Obsah dotazníku
1. Kolik transakcí jste během posledních dvou let uzavřel na níže uvedených nástrojích? Zaškrtněte příslušné hodnoty pro každý uvedený finanční nástroj.
2. Které z následujících tvrzení je pravdivé?
3. Jaký podíl vašich finančních přebytků budete investovat do různých finančních nástrojů?
4. Jaká míra ztráty investovaného kapitálu je důležitá pro vaši finanční situaci?
5. Jaké jsou Vaše cíle plánovaných investic?
ZPŮSOB PODEPSÁNÍ SMLOUVY
Smlouvu:
Podepíši osobně na pobočce
Korespondenčně
Pozor! Seznamte se prosím s níže uvedeným prohlášením:
W placówce Banku BOŚ można otworzyć tylko rachunek akcyjny. W przypadku chęci otwarcia innego rachunku maklerskiego (Derywaty / IKE / Forex) lub umowy ramowej prosimy o skorzystanie z innej formy podpisania umowy
- Osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
- Kurierem
- Korespondencyjnie (poczta)
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Umowy zostaną dostarczone Kurierem na wskazany adres (tylko na terenie Polski) wyłącznie do rąk własnych Klienta w ciągu 2 dni roboczych.
2. Kurier ma obowiązek potwierdzenia tożsamości adresata przesyłki przed jej doręczeniem, prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości.
3. Umowy muszą zostać podpisane bezpośrednio po doręczeniu, w obecności Kuriera, który ma 10 minut na obsługę. Klient zobowiązuje się do uprzedniego zapoznania się z treścią umowy dostępnej na stronie internetowej DM oraz przygotowania kserokopii dokumentu tożsamości.
4. Podpisane dokumenty wraz z kopią dokumentu tożsamości należy zapakować w kopertę i nadać jako przesyłkę zwrotną Kurierowi.
5. Powiadomienie o otwarciu rachunku zostanie wysłane na e-mail podany w niniejszym wniosku rejestracyjnym.
6. Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ.
ADRES DOSTARCZENIA UMOWY INNY NIŻ ADRES KORESPONDENCYJNY
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Směrovací číslo:
Město:
KOMENTÁŘE
INFORMACE
Kde jste se dozvěděli o bossa.cz?
Google.cz
Seznam.cz
FXstreet.cz
Seminář
On-line webinář
Rádio
Jinak
Schválení
ÚČTY
BossaFX:
Měna MT4
Osobní údaje
Jméno:
Příjmení:
Typ prvního dokladu:
Č. prvního dokladu:
Typ druhého dokladu:
Č. druhého dokladu:
Státní příslušnost:
Rodné č.:
Datum narození:
Místo narození:
Země narození:
Pohlaví:
ADRESA SÍDLA NEBO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
KORESPONDENČNÍ ADRESU
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Telefonní číslo:
Mobilní číslo:
Vložte heslo pro telefonní operace:
E-mail:
BANKOVNÍ ÚČTY
Měna
SWIFT kód
Číslo Bankovního účtu
Název Banky:
Země účet
Měna
SWIFT kód
Číslo Bankovního účtu
Název Banky:
Země účet
Měna
SWIFT kód
Číslo Bankovního účtu
Název Banky:
Země účet
ZPŮSOB PODEPSÁNÍ SMLOUVY
Smlouvu:
Místo:
ADRESA PRO KURÝRA
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Směrovací číslo:
Město:
Stát:
KOMENTÁŘE
komentář:
OBCHODNÍ PODMÍNKY
POZOR! Po potvrzení formuláře se zobrazí heslo a přístup k Vašemu účtu!